RODO

Klauzula Informacyjna dla klientów i kontrahentów ERGOS Sp. z o.o.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ergos Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Sądowa 14, 87-300 Brodnica. Nasze salony znajdują się w Brodnicy przy ul. Sądowej 14, 87-300 Brodnica oraz  w Sierpcu: ul. Płocka 52, 09-200 Sierpc . 
 2. W sprawach związanych z ochroną danych prosimy o kontakt drogą pocztową na adres siedziby  lub jednego z salonów lub na adres e-mail:  biuro [małpa] ergos.pl 
 3. Podstawą prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest: 
 • art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do  zawarcia i/lub realizacji łączącej nas umowy; zwłaszcza gdy otrzymujemy od Państwa zapytanie np. drogą elektroniczną, telefoniczną, mailową lub podczas wizyty w jednym z naszych salonów.  
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO , tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących, wynikających z odrębnych przepisów prawa np. Kodeksu cywilnego lub Ustawy o rachunkowości, takich jak rozliczenia księgowo- finansowe, czy podatkowe.   
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych,  marketing bezpośredni; prawidłowe wykonanie umowy zawartej z Ergos Sp. z o.o. gdy  stroną umowy jest inny podmiot a Państwo jesteście osobą podaną do kontaktu/reprezentacji w celu zawarcia i /lub realizacji tej umowy.
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (wyjątkowe sytuacje np. zgoda na upublicznienie wizerunku lub zgoda na przetwarzanie danych niewynikających wprost z przepisów prawa a przydatnych do realizacji umowy, w tym danych udostępnionych nam w przekazywanej dokumentacji technicznej czy finansowej). 
 1. Celem przetwarzania danych osobowych przez Ergos  Sp. z o.o. jest przede wszystkim realizacja  umów na świadczenie usług w zakresie założenia i serwisu instalacji fotowoltaicznej, a także wykonywanie obowiązków prawnych i dochodzenie ewentualnych roszczeń, wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed roszczeniami, jeśli takowe się pojawią. 
 2. Podanie przez Państwa danych jest co do zasady niezbędne do zawarcia i realizacji umowy zlecenia. W wyjątkowych sytuacjach możemy poprosić Państwa o wyrażanie zgody na przetwarzanie niektórych danych – np. wizerunku, wtedy ich podanie jest dobrowolne, a zgoda może być w każdej chwili wycofana.   
 3. Na zasadach określonych w RODO, mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do ich przenoszenia. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych maja Państwo prawo jej wycofania w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed wycofaniem tej zgody.  
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji podanych powyżej celów oraz przez okres wymagany prawem. W przypadku umów cywilnych będzie to okres uwzględniający okres przedawnienia możliwych roszczeń, w tym z tytułu gwarancji. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody    do momentu jej wycofania. Po ustaniu celu i podstawy przetwarzania dane osobowe będą usuwane. 
 5. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa. 
 6. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być współpracujące z nami firmy np. informatyczne w tym świadczące usługi hostingu, marketingowe, finansowe i doradcze, a także świadczące usługi księgowe lub biurowe. Odbiorcą Państwa danych będą także uprawnione do tego jednostki administracyjne i urzędy.  W przypadku wyrażenia przez Państwa chęci skorzystania z kredytu na świadczone przez nas usługi, Państwa dane będą przekazywane do współpracujących z nami banków, które staną się ich odrębnymi administratorami.  
 7. Co do zasady nie przekazujemy danych do państw trzecich. Może się  zdarzyć, że w ramach obsługi IT, nasi poddostawcy, wykorzystują serwery umieszczone w krajach trzecich (np.USA) w takim przypadku firmy te w ramach stosowanych regulaminów  i zawartych umów zapewniają, że  przetwarzanie to odbywa się zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i z zastosowaniem  odpowiednich mechanizmów prawnych i najwyższych standardów bezpieczeństwa