Regulamin dotacji 5000 zł

REGULAMIN OTRZYMANIA GWARANCJI DOTACJI 5 000 zł OD FIRMY ERGOS Sp. z o.o.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania promocji: „Gwarancja dotacji 5 000 zł od ERGOS Sp. z o.o.”
 2. Organizatorem Promocji jest ERGOS Sp. z o.o., z siedzibą w 87-300 Brodnica, ul. Podgórna 47, NIP: 8741795008, REGON: 383362686, KRS: 0000786297, wysokość kapitału zakładowego: 60 000,00 zł.
 3. Promocja trwa od 02.11.2020r. do 31.01.2021.
 4. ERGOS Sp. z o.o. mając na uwadze przede wszystkim dobro i zadowolenie swoich k
 5. Klientów, dołoży wszelkich starań, aby w imieniu Klienta pozyskać dla niego dotację z rządowego programu Mój Prąd w kwocie dotychczas gwarantowanej tj: 5 000 zł. 
 6. W przypadku braku możliwości pozyskania z NFOŚiGW dotacji w ww. kwocie i przyznania Klientowi niższego dofinansowania, ERGOS Sp. z o.o. zobowiązuje się do wypłacenia różnicy z własnych środków różnicy z własnych środków lub ekwiwalentu niepieniężnego ustalonego z Klientem, w postaci np. usług okresowych przeglądów instalacji, powiększenia instalacji, itp.
 7. Warunkiem ubiegania się o wypłatę gwarantowanej kwoty 5 000 zł od ERGOS Sp. z o.o. będzie otrzymanie przez Klienta definitywnej odmowy otrzymania dotacji, bez możliwości złożenia ponownego wniosku i ubiegania się o dofinansowanie w jednej z kolejnych edycji programu Mój Prąd.
 8. ERGOS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do niewypłacenia gwarantowanej kwoty w przypadku, jeżeli wniosek o dotację nie zostanie przyjęty z tytułu rażących niedociągnięć ze strony Klienta. W takim przypadku Klient traci prawo do otrzymania dotacji od wykonawcy instalacji.
 9. Klient jest zobligowany dostarczyć wykonawcy wszelkie wymagane do otrzymania dotacji dokumenty, w terminie wskazanym przez handlowca. Zapis ten dotyczy również pozostałych formalności, których załatwienie nie jest możliwe na mocy posiadanego pełnomocnictwa, ale wymaga bezpośredniego działania samego Klienta.
 10. Wypłata gwarancji nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu oficjalnej odmowy możliwości ubiegania się przez Klienta o dotację w kolejnych edycjach programu rządowego. Powód odmowy wypłacenia środków z programu musi uzyskać akceptację ERGOS Sp. z o.o.  
 11. Gwarancja otrzymania dotacji obejmuje tylko tych Klientów, którzy podpisali umowę handlową, obejmującą w swoich zapisach ww. formę zabezpieczenia finansowego i spełnili wymagania określone w powyższym regulaminie.
 12. Niniejsza promocja nie łączy się z innymi promocjami.