Dotacje

Mój prąd

„Mój Prąd” to jeden z największych w Europie programów finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 2-10 kW dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Program wystartował w połowie 2019 r. Łączna moc instalacji ze złożonych wniosków da 1,2 GW, które rocznie wyprodukują ok. 1200 GWh/rok energii elektrycznej. Pierwsze dwa nabory „Mojego Prądu” przyczynią się do redukcji CO2 aż o 1 000 000 000 kg/rok.

Już w pierwszym kwartale 2022 roku ma ruszyć czwarta odsłona programu priorytetowego „Mój Prąd”. Jak podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska pozwoli on na „wykonanie kolejnego kroku w kierunku efektywnej, bezpiecznej energetyki rozproszonej”. Jedynym z celów programu ma być zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych. Planowany budżet to 1 miliard złotych.

Program zostanie rozszerzony o takie elementy jak: inteligentne systemy zarządzania energią w domu, punkty ładowania (ładowarki do samochodów elektrycznych), magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła i chłodu.

„Mój Prąd 4.0” będzie wciąż dedykowany dla osób fizycznych, które mają zawartą umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. O możliwość ubiegania się o dofinansowanie dodatkowych elementów (ładowarek, magazynów energii/ciepła/chłodu, systemów zarządzania energią) będą mogli ubiegać się też beneficjenci dotychczasowych edycji programów „Mój Prąd” oraz „Czyste Powietrze”.

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to program skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

O dofinansowanie w ramach tego projektu mogą ubiegać się 2 grupy beneficjentów:

1) uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania. Są to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł,
W tym przypadku w zależności od wybranej opcji dotacji, możliwe jest pozyskanie dofinansowania do maksymalnej kwoty 25 000 zł (lub 30 000 zł jeżeli wniosek będzie również uwzględniał instalację fotowoltaiczną).

2) uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania. Są to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W tym przypadku w zależności od wybranej opcji dotacji, możliwe jest pozyskanie dofinansowania do maksymalnej kwoty 32 000 zł (lub 37 000 zł jeżeli wniosek będzie również uwzględniał instalację fotowoltaiczną).

Warunek podstawowy: otrzymania dotacji:

 • Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu
 • Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

Terminy realizacji programu Czyste Powietrze i ubiegania się o dotację:

 • Realizacja programu: lata 2018-2029
 • Podpisywanie umów do 31.12.2027 r.
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do 30.06.2029 r.


Szczegółowe informacje dotyczące możliwości pozyskania dotacji z programu Czyste Powietrze oraz zasad i warunków jej przydzielania dostępne są na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/

Mój Prąd i Czyste Powietrze jako programy zintegrowane

Od 15 maja 2020r. zmieniły się zasady programu Czyste Powietrze. Według nowo obowiązujących w programie Czyste Powietrze założeń, beneficjent w ramach jednego wniosku z programu Czyste Powietrze może otrzymać dotację na urządzenie grzewcze, termomodernizację oraz mikroinstalację fotowoltaiczną. Wynika to z uproszczenia zasad umożliwiających ubieganie się o dofinansowanie i maksymalnego ograniczenia biurokracji.

Proszę jednak pamiętać, że projekty dofinansowań Czyste Powietrze i Mój Prąd wciąż funkcjonują rozłącznie. Ten pierwszy jest dedykowany wyłącznie dopłatom do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych w celu walki ze smogiem. Mój Prąd zaś to program priorytetowy stanowiący instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV), którego celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Jakie należy spełniać warunki, aby otrzymać dofinansowanie na fotowoltaikę z programu Czyste Powietrze?

Warunkiem uzyskania dotacji na instalację fotowoltaiczną jest wymiana nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła zakupione w ramach tego programu ( czyli m.in. na pompę ciepła powietrze – woda).  Kwota dofinansowania na PV wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, czyli do 5 000 zł na instalację o mocy 2-10 kW. W ramach programu nie można uzyskać dofinansowania na rozbudowę istniejącej instalacji. Za zakończenie inwestycji przyjmuje się datę przyłączenia instalacji do sieci przez operatora systemu dystrybucyjnego (operator ma na tą czynność miesiąc od ukończenia montażu instalacji).

ERGOS pomaga swoim klientom spełniającym wymogi pozyskania dofinansowania w wypełnieniu wniosku i tym samym pozyskaniu dotacji z programu Czyste Powietrze 2.0.

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

To dobry sposób na odzyskanie środków finansowych, zainwestowanych w prace termomodernizacyjne, przeprowadzone przez inwestora w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Polega ona na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie od dochodu wydatków do wysokości 53 000 zł poniesionych na termomodernizację. Jednocześnie kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest:

 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych;
 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia; spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;
 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

UWAGA:

 • ulga podatkowa może łączyć się z dotacją z Programu Czyste Powietrze!!!
 • Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie.
 • podatnikowi przysługuje jedno odliczenie, niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości – dodatkowo z ulgi może skorzystać każdy ze współwłaścicieli budynku lub lokalu mieszkalnego. 
 • Kwota odliczenia, która nie znalazła pokrycia w dochodzie (przychodzie) podatnika za rok podatkowy, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
 • Jeśli podatnik nie zrealizuje przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie trzyletnim, jest on obowiązany do zwrotu ulgi, co oznacza doliczenie kwot uprzednio odliczonych z tego tytułu do dochodu (przychodu) za rok podatkowy, w którym upłynął trzyletni termin.