Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna?

Poprawa jakości powietrza oraz ograniczenie smogu to jedne z najważniejszych celów, jakie przyświecają ludziom na całym świecie. Problemy związane z globalnym ociepleniem zauważają już nie tylko organizacje ekologiczne, ale także rządzący. Osiągnięcie celu, jakim jest zminimalizowanie emisji szkodliwych związków do środowiska naturalnego, wymaga powzięcia różnych kroków, w tym również stworzenia zachęt dla obywateli do aktywnego włączania się w jego realizację. Jednym ze sposobów poprawy jakości powietrza w Polsce jest ulga termomodernizacyjna.

Przeczytaj także:

Czym jest ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych z tytułu realizacji przedsięwzięcia, jakim jest termomodernizacja. Z uwagi na cel ulgi, wprowadzony został wymóg, aby odliczeniu podlegały tylko i wyłącznie wydatki, które zostaną określone w audycie energetycznym. Przeprowadzenie audytu energetycznego przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia daje gwarancję, że poniesione wydatki przyniosą wymierny efekt termomodernizacyjny. Tym samym ulga ma premiować efektywną termomodernizację.

Warto także wiedzieć, czym z definicji i przepisów prawa jest sama termomodernizacja. Zgodnie z art. 2 pkt. 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz i centralnej ewidencji emisyjności budynków, za przedsięwzięcie termomodernizacyjne uzna się:

  • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
  • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a), do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
  • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a),
  • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne, lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Dla kogo jest ulga termomodernizacyjna?

Aby możliwe było odpisanie od podatku materiałów oraz usługi związanej z termomodernizacją, należy spełnić kilka ważnych kryteriów. Podstawowy warunek to bycie właścicielem lub współwłaścicielem danej nieruchomości. Trzeba jednak mieć na uwadze to, że w ramach ulgi termomodernizacyjnej objęte są tylko budynki mieszkalne jednorodzinne.

Objaśnienia prawa podatkowego definiują tego typu budynki jako budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Trzecim ważnym warunkiem, który musi zostać spełniony to trzyletni termin realizacji prac modernizacyjnych, który liczony jest od końca roku podatkowego, w którym został poniesiony największy wydatek związany z termomodernizacją.

Szukasz pomocy w załatwieniu formalności? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc: https://ergos.pl/dotacje/

Kto nie może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w 2022?

Warto także wspomnieć o tym, kto nie ma prawa do skorzystania z odliczeń w PIT od materiałów budowlanych i usług związanych z termomodernizacją. Z takiej rekompensaty nie mogą korzystać osoby, które są w trakcie budowy nowego domu. Ulga nie przysługuje im także, jeśli budynek nie jest budynkiem jednorodzinnym lub jest się tylko jego najemcą. Ulga przysługuje za materiały i usługi, za które poniosło się koszt, dlatego z odliczenia nie można skorzystać, jeśli poniesione wydatki:

  • były sfinansowane lub dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
  • zaliczone zostały do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie lub uwzględnione w związku z korzystaniem z ulg podatkowych.

Jaka jest wysokość ulgi?

Podatnik ma możliwość odliczenia od dochodu kwoty, która faktycznie została poniesiona w związku z termomodernizacją, przy czym obowiązuje pewien limit – ogólna kwota odliczeń nie może wynosić więcej niż 53 tysiące złotych. Limit obowiązuje bez względu na ilość zrealizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Aby zmobilizować podatników do nieprzeciągania w czasie realizacji, zaproponowano rozwiązanie, które ogranicza czas finalizacji modernizacji do trzech lat.