Facebook Instagram Youtube Linkedin
Baza wiedzy

Dofinansowanie do pomp ciepła 2022

Dofinansowanie do pomp ciepła 2022

Program Czyste Powietrze to jedno z kilku dofinansowań dla inwestorów, którzy chcą w swoich domach korzystać z OZE. Dzięki tej akcji można uzyskać dofinansowanie na termomodernizację starych budynków. Inwestorzy, którzy modernizują swoje domy bardzo często wybierają kotły kondensacyjne gazowe. Z kolei program Moje Ciepło jest inicjatywą, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie dotacji na instalację pompy ciepła w nowo budowanym domu.

Pompa ciepła – dlaczego warto ją mieć?

Zgodnie z zapisami Europejskiego Zielonego Ładu do roku 2030 udział pomp ciepła w ogrzewaniu domów ma się zwiększyć do 40%, a do 2050 – 65-70%. W naszym kraju w ostatnich latach zauważalny stał się trend wzrostowy, jeśli chodzi o to źródło ogrzewania, jednak dla wielu osób nadal barierą przed jego zakupem jest wysoki koszt inwestycji, szczególnie jeśli chodzi o pompy ciepła gruntowe. Aby utrzymać ten trend oraz promować nowoczesne budownictwo energooszczędne, podjęte zostały kroki polegające na zapewnieniu wsparcia finansowego dla inwestorów budujących nowe domy.

Dotacje do pomp ciepła są finansowane z europejskiego Funduszu Modernizacyjnego, który jest instrumentem finansowania modernizacji systemów energetycznych i poprawy efektywności energetycznej. Środki, które zasilają fundusz pochodzą z rynku sprzedaży praw do emisji CO2. Promowanie instalacji pomp ciepła zasilanych elektrycznie jest zgodne z polityką energetyczną Unii Europejskiej, a eksperci prognozują, że emisja CO2 będzie statystycznie 10-krotnie mniejsza dla pomp ciepła, niż w przypadku kotłów na gaz ziemny.

Program Moje Ciepło 2022 – dla kogo?

Program Moje Ciepło został opracowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jak wyjaśnia wiceprezes NFOŚIGW: Program priorytetowy Moje Ciepło dotyczyć będzie zakupu i montażu pomp ciepła w nowych budynkach jednorodzinnych. Program skierowany jest do właścicieli bądź współwłaścicieli nowych budynków jednorodzinnych”. Co istotne, za nowy budynek uznaje się nieruchomość:

  • w przypadku której nie złożono zawiadomienia o zakończonej budowie,
  • w przypadku której nie złożono wniosku o pozwolenie na użytkowanie domu.

Warto dodać, że jest jeszcze jedna opcja dla osób, które nieco wcześniej ukończyły budowę. Mogą one uzyskać dopłatę w związku z zakupem i montażem pompy ciepła w domu jednorodzinnym, w odniesieniu do którego zostało już złożone zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o użytkowanie domu, pod warunkiem, że nie nastąpiło to wcześniej niż przed 1 stycznia 2021 r.

Okres kwalifikacji kosztów w programie będzie dotyczył przedziału dat od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2026r. Pierwszy nabór wniosków ruszy na przełomie I i II kwartału 2022 roku. Jest on dedykowany osobom budującym nowe domy i zdecydowanym na zastosowanie pompy ciepła jako źródła ciepła. Powinno się to przełożyć na wzrost liczby działających instalacji z pompą ciepła, czego efektem będzie znaczne ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Przeczytaj także: https://ergos.pl/baza-wiedzy/czy-fotowoltaika-sie-oplaca/

Jaka jest wysokość dofinansowania do pomp ciepła?

Osoby, które zdecydują się na instalację pomp ciepła w nowych domach mogą liczyć na wsparcie finansowe w programie Moje Ciepło. Bezzwrotna dotacja będzie wynosiła od 30 do 45% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 7 tysięcy zł dla pompy powietrznej i 21 tysięcy zł dla pompy gruntowej. Wysokość dotacji, jaką można otrzymać na zakup pompy ciepła związana jest z kosztami inwestycji, które w przypadku pompy gruntowej są zdecydowanie wyższe. Konieczne jest bowiem wykonanie prac ziemnych i zainstalowanie kolektorów pionowych lub poziomych. Dlatego też program Moje Ciepło dedykowany jest nowym domom, ponieważ wykonanie instalacji dla już istniejących budynków jest zdecydowanie trudniejsze. Ponadto jest to forma dopłaty do pomp ciepła dla osób, które zostały pominięte w programie Czyste Powietrze. Budżet na realizację tego programu wynosi aż 600 mln złotych, co oznacza możliwość dofinansowania kilkudziesięciu tysięcy inwestycji.

Jakie są warunki dotacji w programie Moje Ciepło w 2022?

Nowy program Moje Ciepło, który jest odłamem programu Czyste Powietrze, będzie zawierał dodatkowy warunek, po to, aby promować nowe budownictwo energooszczędne i lepsze pod względem konsumpcji energetycznej. Poziom dofinansowania z budżetu programu będzie uzależniony od wielu czynników, w tym między innymi stanu technicznego budynku, który musi spełniać normy nowych warunków technicznych z 2021 i być bardziej energooszczędnym. W programie Moje Ciepło wyszczególniono dwa etapy:

  • w 2022 roku dotacja będzie przyznawana inwestorom budującym domy o wskaźniku Ep nie większym niż 63 kWh,
  • w kolejnych latach wartość wskaźnika Ep będzie wynosić nie więcej niż 55kWh.

Jakie pompy ciepła wybrać? O tym dowiesz się na https://ergos.pl/pompy-ciepla/.

Podsumowując, wspomniana dotacja ma dotyczyć zakupu i montażu pomp ciepła i wspierać budownictwo jednorodzinne, w którym stosuje się rozwiązania energooszczędne lepsze od obowiązujących aktualnie wymogów prawnych. W uproszczeniu – dofinansowanie na pompy ciepła będzie dotyczyło domów lepiej ocieplonych, zaizolowanych i z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi.

Dotacja do pomp ciepła 2022

 

Program Czyste Powietrze – dotacja do pomp ciepła w modernizowanych domach

Program Czyste Powietrze ma na celu poprawić jakość powietrza, które mimo wielu różnych inicjatyw ekologicznych nadal jest w bardzo złym stanie. Wpływ na to ma między innymi fakt, że w wielu miastach stale są przekraczane normy emisji zanieczyszczeń, a sytuacja pogarsza się szczególnie w okresie grzewczym. Według badań Environmental Research w Polsce umiera z powodu smogu aż 100 tysięcy osób rocznie. Zaostrzeniu uległy już przepisy dotyczące czystości powietrza – wszedł zakaz palenia w piecach np. drobnym miałem. Dodatkowo wszedł nakaz wymiany starych kopciuchów na nowe piece. Dlatego też zainicjowano program Czyste Powietrze, który ma pomóc w realizacji wymogów. Największym problemem w Polsce jest tak zwane ubóstwo energetyczne, które dotyka około 12 procent Polaków. Oznacza ono problemy z zaspokojeniem takich potrzeb jak ogrzewanie, dostęp do elektryczności i ciepłej wody użytkowej.

Co istotne możliwość skorzystania z dotacji w programie Czyste Powietrza nie wyklucza dofinansowania z innych inicjatyw, jak np. Stop Smog. Dotacja na pompy ciepła przysługuje gospodarstwom domowym najbardziej potrzebującym wsparcia i może wynieść nawet 90 procent inwestycji. Gminy biorące udział w programie mogą pozyskać fundusze na ten cel z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, który finansuje 70 procent kosztów wymiany kopciuchów oraz ocieplenia domów. Warto podkreślić, że Czyste Powietrze obejmuje domy modernizowane, a nie jak w przypadku Moje Ciepło – domów nowo budowanych.

Od 2020 roku program działa w nowej postaci, dzięki czemu ubieganie się o dofinansowanie stało się znacznie prostsze. Od 15 maja 2020 roku zrezygnowano chociażby z udzielania pożyczek i z kosztów kwalifikowanych. Zmienione zostały także zasady przyznawania dotacji na wymianę starych kotłów na paliwo stałe na nowoczesne urządzenia, które spełniają wszystkie normy oraz na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych. Kolejną ważną zmianą, jaka weszła w życie od 1 lipca 2021 roku jest to, że nastąpiło zwiększenie progów dochodowych uprawniających do wyższego poziomu dofinansowania, czyli pojawiła się możliwość uzyskania bezzwrotnej dotacji do 37 tysięcy złotych.

Z pomocy finansowej skorzystać mogą zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. W tej kwestii decydujące są wymagania dla konkretnego źródła dochodu. W programie wsparcia Czyste Powietrze, w pierwszej jego części beneficjentami są osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z odrębną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 100 tysięcy złotych. W październiku 2020 roku ruszą natomiast druga część programu, która uwzględniła wyższe dofinansowanie. Progi dochodowe dla wieloosobowych i jednoosobowych gospodarstw domowych, które uprawniają do uzyskania nawet 37 tysięcy złotych dotacji wynoszą odpowiednio 1564 złote i 2189 złotych. Dla przykładu, dla pompy ciepła powietrze-woda z instalacją, maksymalna kwota dotacji w poziomie podwyższonym to 18 tysięcy złotych i dodatkowo 5 tysięcy złotych na mikroinstalację PV. W drugiej części programu wartości te wyniosły już 27 tysięcy złotych na pompę ciepła z instalacją i dodatkowo do 5 tysięcy na mikroinstalację PV. Trzecia część programu Czyste Powietrze to do 40,5 tysiąca złotych na pompę ciepła z instalacją i dodatkowo do 9 tysięcy złotych na mikroinstalację PV.

Jakie banki udzielają kredytów w ramach programu Czyste Powietrze?

W ulepszonej wersji programu dopłaty do pomp ciepła pojawiła się również możliwość pozyskania dodatkowego lub pomostowego finansowania inwestycji z banków komercyjnych. W ten sposób zastąpiono pożyczki udzielane przez NFOŚIGW. Podpisane umowy z bankami umożliwiają zwiększenie dostępności programu Czyste Powietrze poprzez uruchomienie kredytów będących uzupełnieniem finansowania inwestycji. Wśród instytucji finansowych, które biorą udział w inicjatywie są:

  • Alior Bank
  • BNP Paribas Bank Polska
  • Bank Ochrony Środowiska
  • Credit Agricole Bank Polska
  • Bank Polskiej Spółdzielczości i zrzeszone Banki Spółdzielcze
  • Banki Spółdzielcze SGB-Bank S.A.

Wymienione banki jako pierwsze wprowadziły ścieżkę kredytową w programie Czyste Powietrze.

Ulga termomodernizacyjna do pomp ciepła

Ulga termomodernizacyjna to odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków na inwestycję termomodernizacyjną w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Przysługuje ona przede wszystkim podatnikom, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych. Przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest ulepszenie, które przełoży się na zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania. Odliczeniu podlegają wydatki uwzględnione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Co istotne, wszelkie koszty muszą zostać udokumentowane fakturami i muszą one dotyczyć przedsięwzięcia zakończone do 3 lat licząc od kolejnego roku podatkowego. Ponadto kwota odliczenia nie może być wyższa niż 53 tysiące złotych, a w przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia w określonym czasie, podatnicy będą zobowiązaniu do zwrotu ulgi.

Wróć do indeksu wpisów
×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.